STAJ Koşullar Süreçler

Prş 02 Haz 2011 16:30:23 EEST

Anadolu Üniversitesi

STAJ (koşullar-süreçler)
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi
Dekanlığı 25.02.2011 tarihinden itibaren öğrencilerini "İsteğe
Bağlı Staj" konusunda destekleme kararı almıştır.
Bu karar doğrultusunda bir yönerge hazırlanmış ve yürürlüğe
konmuştur.
İsteğe bağlı staj uygulaması bu yönergeye uygun olarak
yürütülecektir.

1) stajın hukuki niteliği nedir?
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde staj isteğe bağlıdır.
• Staj, öğrencinin mezuniyeti için gerekli koşullardan biri
değildir.
• Staj süresince meydana gelebilecek zarar, kaza vb.
durumlar ile yürürlükteki yönergeye uygun olmayan staj
uygulaması nedeniyle Üniversite ve fakülte sorumlu
tutulamaz.

2) Kimler staj yapabilir?
• Öğrenciler staja en erken 4. yarıyıl sonunda başlayabilir.
• Staj başvurusu için öğrencinin genel not ortalamasının
(GNO) en az 2,00 olması gerekir.

3) Staj yerini kim bulur?
• Staj yeri bulma konusunda fakülte yönetiminin ve staj
komisyonunun herhangi bir yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
• Öğrenciler, stajlarını kendi bulacakları ve Fakülte Staj
Komisyonuna onaylatacakları yerlerde yaparlar.
1
4) sigorta primi kim tarafından ödenir?
• Staj yapan öğrencinin İş Kazası ve meslek Hastalıkları
Sigortası üniversite tarafından ödenir.
• Eğer öğrenci, bakmakla yükümlü olunan bir kişi
durumunda değilse, ayrıca Genel sağlık Sigortası da yapılır.

5) Stajı ne zaman yapabilirim?
• Öğrenciler stajlarını yarıyıl tatilinde veya yaz tatiline
rastlayan aylarda yaparlar.

6) Staj süresi kaç işgünü olabilir?
• Her bir stajın süresi en az 5, en çok 30 işgünüdür.

7) Yaz döneminde staja başlayabileceğimiz tarihler
hangileridir?
SGK nezdinde yürütülen bürokratik işlemleri zamanında
tamamlayabilmek ve herhangi bir mağduriyete yol açmamak
amacıyla Fakülte Staj Komisyonu yaz döneminde öğrencilerin
staja başlayabilecekleri dört staja başlama tarihi
belirlemiştir:

• 4 temmuz 2011 pazartesi
• 18 Temmuz 2011 Pazartesi
• 1 ağustos 2011 Pazartesi
• 15 Ağustos 2011 Pazartesi


Bu tarihler dışında öğrencinin staja başlaması mümkün


2
değildir.
8) Staj başvurusunu nasıl yapabilirim?
• Staj yapmak isteyen öğrenciler öncelikle dekan
Yardımcılığından,
o Staj Yazısı ve
o Staj başvuru formu alarak staj yapacağı yere onaylatıp
staj yerini, staja başlama tarihini ve staj süresini
kesinleştirir.
• Daha sonra Dekan Yardımcılığından aşağıdaki belgeleri de
alır:
o Staj devam Çizelgesi ve
o Staj değerlendirme Formu

Önemli: Dekan Yardımcılığından bu belgeleri almak için son
tarih: 6 haziran 2011 Pazartesi

• Öğrenci Staj Başvuru Formunda kendisine ait bilgileri
eksiksiz olarak doldurur.
• Bu formu stajı kabul eden işyerinin (büyük olasılıkla insan
kaynakları bölümündeki) yetkilisine onaylatır.
• Staj yerini ayarlayan ve Staj Başvuru Formunu (EK-1) işyeri
yetkilisine onaylatan öğrenci daha sonra Staj Başvuru
Formu (EK -1) ve bu form ile birlikte teslim etmesi gereken
Sağlık güvence durumunu gösteren SGK'dan alacağı
belgeyi Staj Koordinatörüne ve Staj komisyon başkanına
onaylatır.

Önemli: Bu belgeleri onaylatmak için son tarih: 13 Haziran 2011
Pazartesi

• Öğrenci staj yaptığı sırada sağlık güvence durumunda bir
değişiklik olması halinde derhal dekanlığa bilgi verir. Aksi
halde Dekanlığa herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve
ayrıca öğrenci hakkında yasal işlem yapılır.


3
9) Stajla ilgili konularda kimden destek alabilirim?
• Dekan tarafından Fakültenin her bölümü için bir staj
koordinatörü görevlendirilmiştir. Dolayısıyla staj
konusunda her öğrenci kendi bölüm koordinatöründen
destek alır.
• Staj koordinatörleri bir araya gelerek staj komisyonunu
oluşturur.

10) Staj Komisyon Başkanı ve Bölüm Staj koordinatörler
kimlerdir?

Doç. Dr. Serap BENLİGİRAY
İİBF Staj Komisyon Başkanı sbenligi@anadolu.edu.tr
0 222 3350580/3259-3222
Doç. Dr. A. İlhan ORAL
ÇEKO Bölümü
aioral@anadolu.edu.tr
Staj Koordinatörü:
0 222 3350580/3203-3245
Yard. Doç. Dr. Nazım ÇATALBAŞ
İktisat Bölümü
ncatalbas@anadolu.edu.tr
Staj Koordinatörü:
0 222 3350580/3228-3217
Doç. Dr. Serap BENLİGİRAY
İşletme Bölümü
sbenligi@anadolu.edu.tr
Staj Koordinatörü:
0 222 3350580/3259-3222
Yard. Doç. Dr. Y. Tamer ERGÜL
maliye Bölümü
ytergul@anadolu.edu.tr
Staj Koordinatörü:
0 222 3350580/3294-3223
4
11) Staj başvurusunun Fakülte tarafından kabul edilmesi için
hangi işlemleri tamamlamam gerekir?
• Öğrencinin Staj Başvuru Formu, Staj Koordinatörü ve Staj
Komisyonu Başkanınca onaylandıktan sonra staj başvurusu
kabul edilmiş sayılır.

12) Staja hangi tarihlerde başlayabilirim?
• Öğrenci, staja mutlaka fakültenin belirlediği (yukarıda
madde 6'da belirtilen tarihler) ve öğrencinin staj yapmak
istediği yere onaylattığı tarihte başlamalıdır. Çünkü iş
kazası ve meslek hastalıkları sigortası Staj Başvuru
Formunda işyerinin belirttiği tarihten başlamak üzere ve
yine aynı formda belirtilen staj süresini (işgünü) kapsayacak
şekilde yapılmaktadır.
• Öğrenci staja başladığı ilk gün Staj Devam Çizelgesini (EK-2)
ve Staj Değerlendirme Formunu (EK-3) işyeri yetkilisine
teslim eder.

13) Staj süresince ne gibi sorumluluklarım vardır?
• Öğrenciler, staj yaptıkları iş yerlerinin her türlü mekân,
alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle
kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine
getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye
aittir.
• Öğrenciler staj süresince yüksek Öğretim Kurumları
Öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerine uygun
davranmakla yükümlüdür.
• Öğrenciler ayrıca staj yaptıkları kurumun çalışma
ilkelerine, iş ve çalışma koşullarına, disiplin ve iş
güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere
uymak zorundadır.
• Öğrenciler ayrıca staj yaptıkları işyerlerinin özel isteklerini
(tulum, önlük, sağlık raporu vb.) kendileri sağlamakla


5
yükümlüdür.
14) Stajın sona ermesiyle birlikte ne yapmam gerekir?
Stajını tamamlayan bir öğrenci;
• Stajın tamamlanmasından itibaren en geç 1 hafta içinde
Staj Devam Çizelgesi (EK-2) ve Staj Değerlendirme
Formu (EK-3) kapalı zarf içinde bölümünün Staj
Koordinatörüne teslim etmek zorundadır.
• Teslim bizzat olabileceği gibi; bölüm koordinatörlerine
kargo ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla da
gönderilebilir.
• EK-2 ve EK-3 belgeleri Koordinatörün adı belirtilerek
aşağıdaki adrese postalanabilir:
Anadolu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yunus Emre kampusu
26470 ESKİŞEHİR
• Öğrenciler kanıtlayabileceği geçerli bir sebep dışında,
staja başladıktan sonra stajını yarıda bırakırsa veya staj
yaptığını belgeleyemezse staj hakkını kaybeder.

15) Stajı kim, ne zaman değerlendirir?
• Staj evrakı, ilgili Staj Koordinatörü tarafından
incelenerek üç hafta içinde değerlendirilir.
• Staj Koordinatörü tarafından uygun görülen stajların,
öğrenciler tarafından bölüm içinde sunulması da
istenebilir.
6

Ek bilgi STAJ Koşullar Süreçler
Son güncelleme
Kaynak http://www.iibf.anadolu.edu.tr/duyurular/staj.pdf
Kategori Anadolu Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 2574, bugün 3