Hematoloji BD.Koagülasyon,Sedimantasyon ve Kan Sayım Kitleri Alımı Karşılığında Cihaz Kullanımı ve Sarf Malzeme Alımı

Prş 31 Mar 2011 11:31:26 EEST

Celal Bayar Üniversitesi

hematoloji BD.Koagülasyon,sedimantasyon ve Kan sayım Kitleri Alımı (Karşılığında cihaz kullanımı) ve Sarf malzeme Alımı Hematoloji BD.Koagülasyon,Sedimantasyon ve Kan Sayım Kitleri Alımı (Karşılığında Cihaz Kullanımı) ve Sarf Malzeme Alımı YAKLAŞIK MALİYET İÇİN ÇOK ACİLL FİYAT VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. İHALE ÖZELLİKLERİ TİPİ : AÇIK İHALE KAYIT NO : TARİHİ : 08.04.2011 SAATİ : YERİ : DÖNER sermaye İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA BEDELİ : İHALE durumu : AKTİF DÜZENLEYEN BİRİM kurum : Celal Bayar ÜNİVERSİTESİ BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3 telefon : 2337068 - 69 DAHİLİ : FAKS : 2337100 E-posta : BEDELİN YATACAĞI BİRİM BİRİM : İHALE METNİ 1 1 Kan Sayım Kiti (5000 Retikülosit) 135.000 Test
2 2 PT 50.000 Test
3 3 APTT 50.000 Test
4 4 fibrinojen 8.000 Test
5 5 D - Dimer 6.000 Test
6 6 Sedimantasyon 50.000 Test
7 7 protein C 100 Test
8 8 Protein S 100 Test
9 9 Lupus Antikoagülan testi 100 Test
10 10 Antitrombin III Aktivitesi 100 Test
11 11 Aktive Protesin C Rezistansı 100 Test
12 12 VWF, Ristorestin Kofaktör 100 Test
13 13 Pas Boyası 100 Test
14 14 Peroksidaz Boyası 100 Test
15 15 Demir Boyası 100 Test
16 16 Giemsa Boyası (500 ml) 1 Şişe
17 17 Nonspesifik Esteraz 100 Test

HEMA TOLOJİ BİLİM DALı
KİT İLE BİRLİKTE SEDİMANTASYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
A.KONU: Hastanemiz Hematoloji laboratuarı çalışmalarında kullamlmak üzere kit ile birlikte
satın alınacak olan Sedimantasyon Cihazları ve kitinin teknik özelliklerini ve diğer hususları
kapsar.
B.SEDİMANTASYON CİHAZLARINDA KULLANILACAK KİT VE REAKTİFLERİN
ÖZELLİKLERİ VE LiSTESİ:
B.L.teklif edilecek reaktif ve kitler, birlikte teklif edilen cihazı ar ile tam uyumlu
kullanılabilecektir. Tüm reaktifve kitler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin
üzerinde son kullanma tarihi,seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
B.2.Teklif edilecek sedimantasyon cihazlarının birim test maliyeti hesaplanırken; cihazlarda
güvenilir sonuç almak kaydıyla kullanılan dilüent,buffer,kalibratör,örnek küveti,prınter kağıt
,kartuşu,yazıcı şeridi gibi sarf malzemeleri göz önünde bulundurulmalı ve bu malzemeler
laboratuarın istediği periyodlarda ücretsiz olarak verilmelidir.Güvenilir sonuç almak
kaydıyla,pratikte ne kadar tetkik yapılabildiği takip edilerek,kitler çalışılan test sayısı
üzerinden fatura edilecektir.
B.3.Cihazlar vakumlu EDTA'lı veya SİTRAT'lı tüple çalışabilmeli, firma test sayısı kadar
tüpü karşılamalıdır.
B.4.Reaktifler ve kitlere teklif veren firmalar tekliflerinde kitlerin hangi prensiple çalıştığını,
kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirteceklerdir.
B.S.sözleşme süresince alınan reaktifler ve kitlerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az
12 ay miyadlı olacaktır, kitler hastanenin talebi doğrultusunda teslim edilecektir. Reaktifler ve
kitler son kullanma tarihinden 3 ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne
olursa olsun firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir. Reaktifler ve kitlerin kitlerle
ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu kitler firma tarafından
yenileriyle değiştirilecektir.
B.6.Reaktifler ve kitlerin üzerinde barcode olmalı ve tüm reaktifler ve kitler orijinal
ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde imal tarihi, son kullanma tarihi ve lot
numarası bulunmalıdır.
B.7.Teklif veren firmalar sözleşme süresi bitene kadar teklif ettikleri kalemler için
laboratuarın tercih edeceği iç kalite kontrol serumlarını (plazmalarını)ücretsiz olarak
karşılayacaklardır.
B.8.Teklif veren firmalar; kitlerle beraber kullanılacak cihazlara uygun; Kalibratörleri, kontrol
serumlarını (plazmalarını), kalibrasyon ve kontrol sırasında harcanacak test reaktiflerini.iç
kalite kontrol serumlarını (plazmalarını),yıkama ve temizlik solüsyonlarım,bilgisayar ile ilgili
rapor kağıtlarım,prınter şeritlerini veya kartuşlarını, numune kaplarım,reaksiyon küvetlerini
ayrıca yukarıda istenilen malzemeler gibi, cihazların normal ve güvenilir bir şekilde çalışması
için gerekli tüm sarf malzemelerini ücretsiz olarak gerektiği kadar ve her istenildiğinde
hastaneye verilecektir.
B.9.talep edilen kit miktarı belirtilen süre içinde bitmezse kitler bitene kadar cihazlar
kururnda kalmalıdır.
C.KİT İLE BİRLİKTE VERİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
C. 1.Bir tanesi yeni binamızda diğeri eski binamızdaki Hematoloji Laboratuvarında
kullanılmak üzere 2 cihaz kurulmalıdır.
C.2.Cihazlara aym anda en az 60 tüp yüklenebilmelidir.
C.3.Cihazlara numune ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar bir
müdahaleye gerek duyulmamalıdır. Cihazlar tam otomatik olmalıdır.
CA.Sonuçlar,mm/saat Westergreen korelasyonunda ifade edilmelidir.
CSÇalışma süresi bir saatlik sonuç için en az 30 dakika olmalıdır.
C.6.Sonuçlar;hem ekrandan hem de yazıcıdan alınacak çıktı ile alınabilmelidir.
C.7.Cihazların hastanenin bilgisayar otomasyonuna bağlanması için gereken her türlü yazılım
ve donanım firmaca karşılanacaktır.
C.8.Cihazlar,220V-SOHz.Şehir şebeke gerilimi ile çalışmalı ve cihazlara uygun UPS
(kesintisiz güç kaynağı) firmaca sağlanmalıdır.
C.9.Cihazlar dahili veya harici karıştırıcıya sahip olmalıdır.
C. 10.senede iki kez iç ve dış kalite kontrolü yapılmalıdır.
C.l1.Cihazlar iki yaşın altında olmalıdır.
D.FİY AT EşİTLİGİ HALİNDE DİKKA TE ALINACAK HUSUSLAR.
D.1.Cihazlara istenildiği anda beklemeksizin yükleme yapılabilmeli ve başlatılmış olan
ölçümler durdurulmadan yeni yükleme yapılabilmelidir. Böylece laboratuar personelinin iş
yükü azaltılmalıdır.
D.2.Cihazlar yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır.
E.cİHAZLARIN MONTAJI.
Cihazların montajı firmasına aittir. Cihazı ar kurumun gösterdiği yere ücretsiz monte
edilecektir. Cihazların çalışması için gerekli elektrik, su gibi alt yapı tesisatı kurum tarafından
sağlanacaktır. sistem için laboratuarda herhangi bir düzenleme veya alt yapı değişikliği
gerektiği takdirde firma tarafından karşılanmalıdır.
F.EGİTİM.
Cihazları kullanacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır. eleman sayısının
belirlenmesi ve verilen eğitimin yeterli olup olmadığına kurum idaresi karar verecektir.Firma
ayrıca cihazların kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren dökümanı
TÜRKÇE olarak kuruma verecektir.
G.GARANTİ VE TEKNİK SERVİsLER.
Cihazlar kullanılacak yedek parça dahil sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili
olacaktır. arıza durumunda 8 saat içerisinde müdahale edilecek, onarılmayan cihaz 72 saat
içinde firma tarafından yedek bir cihazla değiştirilecektir.Bu garanti hem satıcı hem de
distribütör tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir.Bu yapılmazsa her aksayan test maliyeti
kadar ceza ödenecektir.
HEMATOLOJİ BİLİM DALı
KAN SAYıM KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
l-Cihaz belirtilen parametrelerin sonuçlarını vermelidir. lökosit sayısı, lenfosit yüzdesi,
Lenfosit sayısı, Monosit sayısı, Nötrofil yüzdesi, Nötrofil sayısı, Eozinofil yüzdesi, Eozinofil
sayısı, Bazofil yüzdesi, Bazofil sayısı, eritrosit sayısı, hemoglobin, Hemotokrit, MCV
(ortalama hücre hacmi),MCH (Ortalama hücre hemoglobini),MCHC (Ortalama hücre
hemoglobin konsantrasyonu),RDW (Eritrosit dağılım genişliği),Trombosit sayısı,MPV
(Ortalama trombosit hacmi),PCT (platekrit),PDW (Trombosit dağılım genişliği), Retikülosit
yüzdesi,Retikülosit sayısı.Firma bu parametrelerin sonuçlarını verecek kitlerin tamamını
verecek ve bu testlerin çalışılacağı cihazı Hematoloji Laboratuarına kuracaktır.
2-Firmaca teslim edilen kitler istemi yapılan sayıda hastadan test sonucu elde edilebilecek
miktarda olmalıdır. Cihaza ve i veya kite ait nedenlerden dolayı aşırı sarf edilen kit ve cihazın
kendi kontrolleri için sarf edilen kitler firma tarafından sağlanacaktır.
3-Aynı reaktiflerle ek ücret talep edilmeksizin cihazın daha fazla parametre sonucunu
verebilmesi tercih nedenidir.
4-Cihazda sayım işleri devam ederken, acil kan numunelerini çalışmak mümkün olmalıdır.
S-Cihazın primer (otomatik yüksekliğini kullanarak vakumlu tüp kapaklarını delerek
çalışmak.) ve sekonder (manuel emdirme) olmak üzere (2) çalışma mo du olmalıdır.
6-Cihazın her kan numunesini otomatik olarak birden fazla sayması tercih nedenidir. Cihaz
saatte en az 90 CBC/DİFF çalışabilmelidir.
7-Cihazın aynı kan numunesinden hem cbcldiff, hem de retikülosİt analizi yapabilmesi tercih
nedenidir.
8-Cihazda çalışılan tüm parametrelerin normal değerleri istenildiği takdirde kullanıcı
tarafından girilebilmelidir. Sayım sonucunda ise normal değerlerin dışında olan
parametrelerin yanında uyarı mesajı vermelidir.
9-Cihazda RBC, WBC, PLT, Hgb parametrelerinin otomatik kalibrasyonu yapılmalıdır.
10-Cihaz sayım işlemlerinin sonunda RBC, WBC, PLT, retikülosit parametrelerinin dağılım
grafiklerini, sayım sonuçları ile birlikte bilgisayar ekranından renkli olarak vermeli,yazıcıdan
da istenirse renkli olarak alınabilmelidir.
ll-Cihaz sayım işleminin sonunda ayrıca kullanıcıya teşhiste yardımcı olabilecek bilgiler
vermelidir .(örneğin: anemi, mikrositoz, trombositoz vb.)
12-Cihazda kullanılan kontrol (normal ve anormal kontrol) kanlarının düzenli olarak haftalık
ve ücretsiz sağlanması firma tarafından garanti edilmelidir.
13-ihaleyi alan firma, 2 adet en az 24 parametrelik cihazları Uncubozköy ve Moris Şinasi
merkezlerinde ayrı ayrı Hematoloji Laboratuarlarına kurmalıdır. Hematoloji laboratuarlarında
çalışan cihazların gündüz kullanılacak olanları çok fazla sayıda tetkik yapması gerektiği için 2
yaşın altında olması tercih nedenidir. Teklif edilen cihazların yaşları ihale sırasında
belgelendirilmiş olmalıdır. Ayrıca kan merkezinde kullanılmak üzere en az ı8 parametrelik
bir cihazı ve 2 adette en az 18 parametrelik 2 cihazı gece çalışmak üzere Hematoloji
laboratuarlarına kurmalıdır. Bu cihazlara ait tüm sarf ve kontrol malzemeleri de firma
tarafından ücretsiz sağlanmalı, bu cihazlar da kitler bitene kadar çalışır durumda tutulmalıdır.
Kan Merkezine kurulacak olan cihazın el tipi barkod okuyucuyla barkodlu numuneleri
okuyabilmesi için gerekli donanım firma tarafından sağlanmalıdır.
14-Firmalarca belirtilen testlerin fiyatına aşağıda belirtilen malzemeler dahilolmalıdır;
a)Cihazlarda çalışılacak parametrelere ait tüm reaktifler ~,f'
b)Cihaza uygun, test sayısı kadar, EDTA antikuagulanlı, kapaklı, vakumlu, numune tüpü, #~$~1;s::,'O~
rf

Ek bilgi Hematoloji BD.Koagülasyon,Sedimantasyon ve Kan Sayım Kitleri Alımı Karşılığında Cihaz Kullanımı ve Sarf Malzeme Alımı
Son güncelleme
Kaynak http://www2.bayar.edu.tr/ihale/ihalegoster.php?ihale_no=3618
Kategori Celal Bayar Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 345, bugün 2