Mühendislik Fakültesi 2011 2012 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Çrş 20 Haz 2012 23:10:53 EEST

Tunceli Üniversitesi

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2011-2012 BAHAR DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV TAKVĠMĠ
08:00-10:00 10:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00

Ġngilizce - II
25/06/2012
hidrolik Genel matematik Çevre Jeolojisi
pazartesi
Okt.ġahin SARI
Yrd.Doç.Dr.Mehtap TANYOL Okt.Merve PEKER Yrd.Doç.Dr.Veysel DEMĠR
Okt. Mehmet AĢkın
A101 A101,A102 A101
A101
Atatürk Ġlk. ve Ġnkilap Tar. - II
26/06/2012
Genel kimya-II Çevre Kimyası-II Genel Matematik-II
Yrd.Doç.Dr.Candan badem
Yrd.Doç.Dr.Veysel DEMĠR Yrd.Doç.Dr.Veysel DEMĠR Öğr. Gör. Tuncay GENÇOĞLU
Salı
Okt. Uysal DIVRAK
A101,A102 A101,A105 A101,A102
A101
ekoloji
01/07/2012 30/06/2012 29/06/2012 28/06/2012 27/06/2012
statik ve mukavemet (2. Öğretim) temel Bilg. Tekn. Kull. Bilimsel anlatım Ġlkeleri
ÇarĢamba
Yrd.Doç.Dr. Numan YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr.Oğuz TEKELĠOĞLU Yrd.Doç.Dr.Bilal ALATAġ Yrd.Doç.Dr. Nuran C. YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. Nuran C. YILDIRIM
A101 A101 A101
A101
bilgisayar Destekli tasarım Bilgisayar Destekli Tasarım Türk Dili - II Temiz ve Yen. enerji Kayn. Çevre Sağlığı ve güvenliği
PerĢembe
Yrd.Doç.Dr.Tahir GÖNEN Yrd.Doç.Dr.Tahir GÖNEN Okt.Onur YILDIRIM Yrd.Doç.Dr.Mehtap TANYOL Yrd.Doç.Dr. Nuran C. YILDIRIM
BĠLG. LAB. BĠLG. LAB. A101 A101 A101
Genel fizik - II Atık su Mikrobiyolojisi Çevre Mikrobiyolojisi Statik ve Mukavemet
Cuma
Yrd.Doç.Dr.Nebile GÖKTAġ Yrd.Doç.Dr. Numan YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. Numan YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. Alper POLAT
A101,A102 A101 A101 A101
Ölçme Bilgisi
cumartesi
Öğretim Gör.Eren YILDIZ
A101
pazar
KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2011-2012 BAHAR DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV TAKVĠMĠ
08:00-10:00 10:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00
25/06/2012
kütle transferi Genel Kimya II Mesleki Seçmeli dersler
Pazartesi
Yrd. Doç. Dr. Nurdan BAHAR Yrd. Doç. Dr. Ragıp Adıgüzel (Su teknolojisi;katılar Kimyası)
A201,A203 A105,B101,B103 A102,A105
Türk Dili II Kütle ve Enerji Denklikleri Genel Matematik-II
Prof. Dr. Ġbrahim delice Yrd. Doç. Dr. Hakan Yoğurtçu Öğr. Gör. Tuncay Gençoğlu
26/06/2012
A102 A102,A105 B101,B103
Salı
Atatürk Ġlke ve Ġnk.Tar.II
termodinamik II Genel Kimya Lab.
Prof. Dr. Ali Aksu
Yrd. Doç. Dr. Ragıp Adıgüzel Prof. Dr. Ali Boztuğ
Yrd. Doç. Dr. Candan Badem
B103,B107 B103,B107
A105
Genel Kimya Lab.
Bilimsel AraĢtırma Teknikleri fizikokimya
Prof. Dr. Ali Boztuğ
Yrd. Doç. Dr. muharrem Ġnce Prof. Dr. Ali Boztuğ
Yrd. Doç. Dr. Muharrem Ġnce
27/06/2012
ÇarĢamba
A102 A102,A105
B201,B202,B203
Temel bilgi Tekn. Kull.
Yrd. Doç. Dr. Ragıp Adıgüzel
A105
28/06/2012
Kimya Müh.Matematiği Organik Kimya Ġngilizce-II
PerĢembe
Yrd. Doç. Dr. Hakan Yoğurtçu Yrd. Doç. Dr. Muharrem Ġnce Okt . Emrah GÜMÜġBOĞA
A101,A102 A102,A105,B101 A102,A105,B101
Genel Fizik II
Yrd. Doç. Dr. Oktay GöktaĢ
29/06/2012
A105,B101
Cuma
reaktör Tasarımı Reaktör Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Nurdan Bahar Yrd. Doç. Dr. Nurdan Bahar
A201,A203 A201,A203
01/07/2012 30/06/2012
sayısal yöntemler
Cumartesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Yoğurtçu
A101,A102
Isı Transferi
Pazar
Yrd.Doç.Dr. Fevzi GÜLÇĠMEN
B101,B103

29/06/2012 Cuma günü Yapılacak olan Reaktör Tasarımı sınavı saat 09:00'da yapılacaktır.
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2011-2012 BAHAR DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV TAKVĠMĠ
08:00-10:00 10:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00
27/06/2012 26/06/2012 25/06/2012
mühendislik Matemamatiği Bina Bilgisi ve Projesi Statik
Pazartesi
Öğr. Gör. Mehmet BaĢkonuĢ Yrd. Doç. Dr. Tahir GÖNEN Öğr. Gör. Alper POLAT
A102,A105,B107 A201,A202 A201,A202
Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Destekli Tasarım ĠnĢaat Müh. Ġçin jeoloji
Yrd. Doç. Dr. Tahir GÖNEN Yrd. Doç. Dr. Tahir GÖNEN Doç. Dr. Ayten ÖNAL
Salı
Bilgisyar Lab. Bilgisyar Lab. A201,A202
Fizik-II Mukavemet-II
ÇarĢamba
Yrd. Doç. Dr. Metin GÜNEġ Öğr. Gör. Alper POLAT
B101,B103 A101,A102
Yabancı Dil-II (Ġngilizce)
28/06/2012
Yapı Malzemeleri Türk Dili-II
PerĢembe
Okt. Emrah GÜMÜġBOĞA
Yrd. Doç. Dr. Selim CEMALGĠL Prof. Dr. Ġbrahim DELĠCE
Okt. Hasan ġahin
A105,B101 A102
B103
01/07/2012 30/06/2012 29/06/2012
toprak ĠĢ Ölçme Bilgisi Matematik-II Yapı Statiği-I
Cuma
Yrd. Doç. Dr. Selim CEMALGĠL Öğr. Gör. EREN YILDIZ Öğr. Gör. Mesut COġKUN Öğr. Gör. Alper POLAT
A101,A102 A102,A105 A102,A105,B101 A102,A105
Pazar Cumartesi
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2011-2012 BAHAR DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV TAKVĠMĠ
08:00-10:00 10:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00
01/07/2012 30/06/2012 29/06/2012 28/06/2012 27/06/2012 26/06/2012 25/06/2012
malzeme BĠLĠMĠ-II MATEMATĠK-II
Pazartesi
YRD.DOÇ.DR.YAHYA TAġGIN ÖĞR.GÖR. ĠNAN ÜNAL
B101 B101,B103
ATATÜRK ĠLK.VE ĠNK TAR -II
TERMODĠNAMĠK
Prof.Dr.Ali AKSU
YRD.DOÇ.DR. FEVZĠ GÜLÇĠMEN
Salı
Okt. Uysal Dıvrak
A201
B101
DĠNAMĠK
ÇarĢamba
YRD.DOÇ.DR OĞUZ TEKELĠOĞLU
A201,A202
TÜRK DĠLĠ - II ĠMAL USULLERĠ-II
PerĢembe
Prof.Dr. Ġbrahim DELĠCE YRD.DOÇ.DR.ERTUĞRUL ÇELĠK
A105 B201,B203
BĠLG.DEST.TASARIM II BĠLG.DEST.TASARIM II GENEL FĠZĠK II
Cuma
YRD.DOÇ.DR.ERTUĞRUL ÇELĠK YRD.DOÇ.DR.ERTUĞRUL ÇELĠK ÖĞR.GÖR. METĠN GÜNEġ
BĠLG. LAB. BĠLG. LAB. B101
DĠFERANSĠYEL DENK.
Cumartesi
ÖĞR.GÖR.ĠNAN ÜNAL
A105,B101
YABANCI DĠL(ĠNGĠLĠZCE) STATĠK
Pazar
okutman SEZAĠ ÖZEL YRD.DOÇ.DR OĞUZ TEKELĠOĞLU
A101 A101,A102
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2011-2012 BAHAR DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV TAKVĠMĠ
08:00-10:00 10:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00
25/06/2012
Ayd. ve Ġç tesisat Projesi EEM'nin Temelleri Mesleki Ġngilizce
Pazartesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERĠġTĠ Yrd. Doç. Dr. Zeki OMAÇ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERĠġTĠ
B103 A202,A203,B201,B202,B203,B204 B101
Atatürk Ġlk. ve Ġnk. Tar. - II
Elektromekanik Enerji Dön. Bilgisayar Prog. Matematik - II
Prof.Dr.Ömer Demirel
Yrd. Doç. Dr. Zeki OMAÇ Yrd. Doç. Dr. Eyyüp ÖKSÜZTEPE Öğr.Gör.Tuncay Gençoğlu
Okt.Uysal Dıvrak
26/06/2012
A102,B201,B202,B203,B204 A203,B201,B202 B202,B203
B103
Salı
Endüstriyel elektrik
Yrd. Doç. Dr. Eyyüp ÖKSÜZTEPE
B203,B204
30/06/2012 29/06/2012 28/06/2012 27/06/2012
Elektrik Makineleri - II
ÇarĢamba
Yrd. Doç. Dr. Zeki OMAÇ
B201,B202
Güç Elektroniği Türk Dili - II Analog elektronik YaĢam Boyu Spor
PerĢembe
Yrd. Doç. Dr. Eyyüp ÖKSÜZTEPE Prof. Dr. Ġbrahim DELĠCE Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇELĠK Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇELĠK
B103,B107 B101 A201,A202,A203 A201,A203
Fizik - II olasılık Ġstatistik Güç Sistemleri - II
Cuma
Yrd. Doç. Dr. Nebile GÖKTAġ Ögr.Gör. Mehmet BaĢkonuĢ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERĠġTĠ
A202,B202 B103,B107 B103
devre analizi MikroiĢlemciler
Cumartesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERĠġTĠ Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇELĠK
A201,A202,A203 A102,A105
Ġngilizce - II
01/07/2012
Okt. Deniz Mamur
Pazar
Okt. Sezai Özel
A102
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2011-2012 BAHAR DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV TAKVĠMĠ
08:00-10:00 10:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00
proses Uygulamaları II
25/06/2012
Matematik - II (I. Öğretim) Gıda Biyoteknolojisi
Pazartesi
Prof. Dr. Ali Batu
Öğr. Gör. Merve Peker Yrd. Doç. Dr. Alper GÜVEN
Öğr. Gör. Özlem Ertekin
B107 B101,B103,B107
B201,B202
Atatürk Ġlk. ve Ġnk. tarihi II
26/06/2012
beslenme ilkeleri Özel gıdalar Teknolojisi proje hazırlama Teknikleri
Prof. Dr. Ömer Demirel
Prof. Dr. Ali Batu Prof. Dr. Ali Batu Prof. Dr. Ali Batu
Salı
Okt. Uysal DIVRAK
A202,A203 B101 A201,A202
B107
Organik Kimya
01/07/2012 30/06/2012 29/06/2012 28/06/2012 27/06/2012
soğuk tekniği ve depolama Temel Bilgi Teknolojileri AkıĢkanlar mekaniği
ÇarĢamba
Yrd.Doç.Dr. Gökçe Kaya
Prof. Dr. Ali Batu Yrd. Doç. Dr. Bilal ALATAĢ Yrd. Doç. Dr. Alper Güven
Yrd. Doç. Dr. Olcay K. Ġnce
B203 B103,B107 A105,B101,B103,B107
A102,A105,B101
Gıda Mevzuatı Gıda kalite kontrol Türk Dili - II Gıda Mikrobiyolojisi II
PerĢembe
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Dikici Yrd. Doç. Dr. Abdullah Dikici Prof. Dr. Ġbrahim DELĠCE Yrd. Doç. Dr. Abdullah Dikici
B107 A201,A202 B103 B103,B107
Gıda Biyolojisi Fizik - II Gıda Müh. Ġstatistik Uyg. Matematik - II (Ġkinci Öğretim) Gıda Müh. Temel ĠĢl. II
Cuma
Doç. Dr. Murat Çimen Yrd. Doç. Dr. Oktay GÖKTAġ Doç. Dr. Murat Çimen Öğr Gör. Mesut CoĢkun Öğr. Gör. Özlem Ertekin
A105,B101,B103 B103,B107 A201,A202 A201,A202 B101
Ġngilizce - II
Temel ĠletiĢim
Cumartesi
Gıda Kimyası ve Biyokimyası Okt. Emrah GümüĢboğa
Yrd.Doç.Dr. Semra Türkoğlu
B201,B202 Okt. dilek DüztaĢ
B101
A102
Termodinamik Gıda End. Ġstatist. Kalite Kont.
Pazar
Öğr. Gör. Özlem Ertekin Doç. Dr. Murat Çimen
A105,B101 BĠLG. LAB.
JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2011-2012 BAHAR DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV TAKVĠMĠ
08:00-10:00 10:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00
01/07/2012 30/06/2012 29/06/2012 28/06/2012 27/06/2012 26/06/2012 25/06/2012
Genel Matematik-2
Pazartesi
Öğr.Gör. Ġnan ÜNAL
A201,A202
Genel Kimya-2 Genel Jeoloji II Atatürk Ġl. Ġnk. Tar. II
Yrd.Doç.Dr. Veysel DEMĠR Öğr.Gör.Müjde GÜRSOY Okt. Uysal DIVRAK
Salı
B201 B101 A201
optik Mineroloji Temel Bilgi Tekn. Çevre Jeolojisi
ÇarĢamba
Doç. Dr. Ayten Ö. ÖNAL Yrd.Doç.Dr. Bilal ALATAġ Yrd.Doç.Dr. Özlem ERDEM
B107 A201 B103
Jeolojik harita Bilgisi Türk Dili-II Ölçme Bilgisi
PerĢembe
Öğr.Gör. Ali ÖNAL Prof. Dr. Ġbrahim DELĠCE Öğr.Gör.Eren YILDIZ
A203 B107 B202
Genel Fizik-2 Bilimsel Anlatım Ġlkeleri
Cuma
Yrd. Doç. Dr. Metin GÜNEġ Prof.Dr. M. Yılmaz SAVAġÇIN
A203 B107
Genel jeofizik paleontoloji
Cumartesi
Öğr. Gör. Ali Önal Öğr.Gör.Müjde GÜRSOY
B107 B103
Yabancı Dil-2 Statik ve Mukavemet Genel Mineroloji
Pazar
Okt. Sezai ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Fevzi GÜLÇĠMEN Prof.Dr. M. Yılmaz SAVAġÇIN
B103 A105 A101

Ek bilgi Mühendislik Fakültesi 2011 2012 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı
Son güncelleme
Kaynak http://www.tunceli.edu.tr/akademik/fakulteler/muhendislik/2011_2012BaharButunl..
Kategori Tunceli Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 617, bugün 2